Hotline
Hemen Ara
turkish   english   german   arabic

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

Saha Denetim ve Durum Raporlama Riszk Analileri

►Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek

►Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek

İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak

►Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak değerlendirmek

►Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek

►Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak

Acil Eylem Planı

►Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.

►Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak.

►Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.

►İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

Çalışanların Eğitim

15 Mayıs 2013’te resmi gazetede yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in Madde 6-(1)’e göre;

 İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce Ek-1de belirtilen konuları içerecek şekilde işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

Bu yönetmeliğin Ek-1 de tanımladığı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, tüm çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimleri verilmelidir.

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ç) İşyeri temizliği ve düzeni,

d) Ergonomi,

e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik risk etmenleri,

ç) İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konular

a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri,

g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.

ğ) İş hijyeni

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ
Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin