Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8

Bizden Haberler

İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır - 16-05-2014

Saha Denetim ve Durum Raporlama Riszk Analileri

►Çalýþanlarý etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
►Kullanýlacak iþ ekipmanlarý ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri deðerlendirmek
Ýþyerindeki düzenin korunmasýný saðlamak
►Genç, yaþlý, gebe veya emziren çalýþanlar ile kadýnlarýn durumunu göz önüne alarak deðerlendirmek
►Deðerlendirilen riskler sonucu kiþisel koruyucu donanýmlarý belirlemek
►Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araþtýrmalarýn yapýlmasýný saðlamak

Acil Eylem Planý

►Çalýþanlarý ve çalýþma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlarý belirlemek ve bunlarýn olumsuz etkilerini önleyici ve sýnýrlandýrýcý tedbirler almak.
►Acil durumlarýn olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve deðerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarýný hazýrlamak.
►Önleme, koruma, tahliye, yangýnla mücadele, ilk yardým ve benzeri konularda uygun donanýma sahip ve bu konularda eðitimli yeterli sayýda kiþinin görevlendirilmesini saðlamak, araç ve gereçleri saðlayarak eðitim ve tatbikatlarý yaptýrmak ve ekiplerin her zaman hazýr bulunmalarýný saðlamak.
►Ýlk yardým, acil týbbi müdahale, kurtarma ve yangýnla mücadele konularýnda, iþyeri dýþýndaki kuruluþlarla irtibatý saðlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

Çalýþanlarýn Eðitim

 • 15 Mayýs 2013’te resmi gazetede yayýmlanan ‘’Çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimlerinin Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik’’ in Madde 6-(1)’e göre;
  ‘’ Ýþveren, çalýþanlara iþe baþlamadan önce Ek-1’de belirtilen konularý içerecek þekilde iþyerine özgü riskler de dikkate alýnarak iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerinin verilmesini saðlar.’’
  Bu yönetmeliðin Ek-1’ de tanýmladýðý, iþyerlerinde saðlýklý ve güvenli bir ortam oluþturmak için, tüm çalýþanlara aþaðýdaki konularý içeren iþ güvenliði eðitimleri verilmelidir.

  1. Genel konular
  a) Çalýþma mevzuatý ile ilgili bilgiler,
  b) Çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý,
  c) Ýþ saðlýðý ve güvenliði genel kurallarý ve güvenlik kültürü,
  ç) Ýþyeri temizliði ve düzeni,
  d) Ergonomi,
  e) Güvenlik ve saðlýk iþaretleri,
  f) Kiþisel koruyucu donaným kullanýmý.
  2. Saðlýk konularý
  a) Meslek hastalýklarýnýn sebepleri,
  b) Hastalýktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý,
  c) Biyolojik risk etmenleri,
  ç) Ýlkyardým ve kurtarma.
  3. Teknik konular
  a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
  b) Elle kaldýrma ve taþýma,
  c) Parlama, patlama, yangýn ve yangýndan korunma,
  ç) Ýþ ekipmanlarýnýn güvenli kullanýmý,
  d) Ekranlý araçlarla çalýþma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f) Ýþ kazalarýnýn sebepleri,
  g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanmasý.
  ð) Ýþ hijyeni


Aktif Ziyaretci: 1
 
Hizmet Kategorileri
Osgb Nedir Ne İş Yapar
Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Güvenliği Uzmanı
Risk deðerlendirilmesi
İşyeri Hekimi Hizmeti
OSGB
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı
OSGB Tanıtım Videoları
Periyodik Ölçümler
Mevzuatlar
Osgb Egitim Videosu
Osgb Eğitim Dersleri
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmeti
Müşteri Sözleşmesi Formu
ISYERIHEKİMİ-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
İşyeri Tehlike Sınıfları
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Hijyen Eğitim Kursu MEB Onaylı
DOSYALAR

Bizden Haberler
15-08-2013
Kararname Değişikliği devamı...


15-08-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu devamı...


15-08-2013
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İşyeri Hekimliği devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Uzmanlığı devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Eğitimleri devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş sağlığı devamı...


22-08-2013
Temel İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi devamı...


22-08-2013
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu devamı...


22-08-2013
Osgb Nedir ? devamı...


03-09-2013
ISYERIHEKM-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı devamı...


03-09-2013
2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI devamı...


03-09-2013
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır devamı...


16-05-2014
İŞ EKİPMANLARINDA PERİYODİK KONTROL KAYDI DUYURUSU · ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği Uzmanlık İster devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği devamı...


01-11-2014
İş sağlığı Güvenliği Hizmetleri devamı...


01-11-2014
İş güvenliği Hizmeti veren kuruluşlar devamı...


01-11-2014
Karamanda ve Somadaki kazaların bir daha olmaması için devamı...


01-11-2014
KARAMANDA ERMENEKTE MADEN KAZASI devamı...


01-11-2014
Ermenek son durum - Maden ocağı detaylar devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI devamı...


26-02-2016
İş güvenliği Uzmanı devamı...


26-02-2016
İş güvenliği OSGB devamı...


26-02-2016
iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ devamı...


26-02-2016
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ devamı...


26-02-2016
İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ devamı...


01-11-2014
Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir devamı...


11-02-2015
İş sağlığı devamı...


11-02-2015
İş sağlığı ve Güvenliğ Hizmetlerimiz devamı...


26-02-2016
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ devamı...


26-02-2016
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ devamı...


26-02-2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR devamı...


26-02-2016
ACİL DURUM PLANLAMASI devamı...


30-08-2016
İş Güvenliği Firması devamı...


13-05-2015
BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA devamı...Döviz Kurları