Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8

Bizden Haberler

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı - 03-09-2013

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü’nden; iþ güvenliði uzmanlýðý veya iþyeri hekimliði belgesi alacak, iþ güvenliði uzmanlýðý belge sýnýfýný C’den B’ye ya da B’den A’ya yükseltecek kiþiler için 18 Aðustos 2013 tarihinde yapýlacak Ýþyeri Hekimliði ve Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Sýnavý baþvurularý baþladý. Ýþ güvenliði uzmanlýðý belgesi alýnmasýyla ilgili ayrýntýlý bilgi ve açýklama, Kimler Ýþ Güvenliði Uzmaný Olabilir – Nasýl Belge Alýnýr? baþlýklý yazýda yer almaktadýr.

A- Baþvuru Bilgileri:

Sýnava girmek için baþvuru yapacaklarýn öncelikle, 35 (otuzbeþ) sýnav ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi’nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Baþkent Þubesi, Türkiye Vakýflar Bankasý Ankara Merkez Þubesi veya Türkiye Halk Bankasý Küçükesat Þubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programý” aracýlýðý ile yatýrmalarý gerekiyor.

Sýnav ücreti yatýrýldýktan sonra, sýnav baþvurusu 18-30 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda,http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapýlacak. Ýnternet üzerinden yapýlacak bu baþvuru sýrasýnda, adayýn son altý ay içerisinde çekilmiþ vesikalýk fotoðrafýný sisteme yüklemesi gerekeceðinden, baþvuru iþlemine baþlamadan önce kiþinin bilgisayar ortamýna aktarýlmýþ fotoðrafýný hazýr bulundurmasý gerekiyor.

Baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra, adaylara ait fotoðraflý sýnav giriþ belgeleri; 06 Aðustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayýmlanacak, adaylar sýnav giriþ belgelerini bu adresten alabilecekler.

B- Sýnav Bilgileri:

Sýnav; Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü (YEÐÝTEK) tarafýndan, 18 Aðustos 2013 Pazar günü, Saat: 10.00’da, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý Ankara’daki ilk ve ortaöðretim okullarýnda yapýlacak. Hangi adayýn, hangi okulda sýnava gireceði, internet üzerinden alýnacak sýnav giriþ belgesinde belirtilecek.

• Sýnav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacak.

• Sýnavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluþan A ve B soru kitapçýðý kullanýlacak.

• Adaylar sýnava; fotoðraflý sýnav giriþ belgesi (06 Aðustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr,adresinden alýnacak), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdaný, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoðraflý sýnav giriþ belgesi ve özel kimlik belgesi yanýnda olmayan adaylar ile cep telefonu yanýnda olan adaylar sýnava alýnmayacak.

• Adaylar sýnavýn yapýldýðý binada ve sýnav esnasýnda sigara içemeyecekler, içenler hakkýnda 4207 sayýlý Kanun gereðince iþlem yapýlacaktýr.

Sýnav öncesinde ve sýnav anýnda YEÐÝTEK tarafýndan tedbir alýnmasýný gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait saðlýk kurulu raporunun, özürlü kimlik kartýnýn kurum onaylý örneði veya adayýn özür durumunun resmi olarak iþlenmiþ olduðu nüfus cüzdaný örneðinin herhangi birisinin bir nüshasýný baðlý bulunduðu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli deðil ise sýnav talep eden ÝSGGM’ye teslim edecek ve aday tarafýndan elektronik baþvuru ekranýndan “özür durumu” ve “almak istediði hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuðu iþaretleyecek. Beyan edilen özür durumunun doðruluðundan baþvuruyu yapan aday, raporun geçerliliðinden ise ilgili kurum sorumlu olacak.

1- Sýnav Konularý ve Soru Sayýsý:

• Ýþyeri hekimliði ve iþ güvenliði uzmanlýðý sýnavý soru kitapçýðýnda yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrý ayrý olmak üzere hazýrlanmýþ olacak.

• Ýþyeri hekimliði grubu sýnav konularý ile soru yüzdelikleri aþaðýdaki gibi olacak;

NO

KONU ADI

YÜZDE (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel ÝSG Konularý

15

3

Mevzuat

30

4

Saðlýk

10

5

Teknik

40

2- Sýnavýn Deðerlendirilmesi:

• Sýnava giren adayýn cevap kâðýdý 2 (iki) adet optik okuyucu tarafýndan çift kontrol sistemiyle okutulacak.

• Sýnava giren tüm adaylar için [Puan = (Doðru Sayýsý /Soru Sayýsý) x 100] formülü kullanýlarak baþarý puaný hesaplanacak.

• Sýnavda yer alan her soru eþit puan aðýrlýðýna sahip olacak.

• Deðerlendirme 100 puan üzerinden yapýlacak, doðru cevaplar dikkate alýnarak 70 ve üzeri puan alan aday baþarýlý sayýlacak.

• Cevap anahtarýnda hata olmasý ve bu hususun komisyon kararý ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek. Cevap anahtarý hatalý bulunan soru/sorularýn, doðru þýk/þýklarý dikkate alýnmak suretiyle deðerlendirme yapýlacak.

• Deðerlendirme sýrasýnda hatalý soru/sorular çýkmasý durumunda, hatalý bulunan soru/sorularýn þýklarý doðru kabul edilerek 100 puan üzerinden deðerlendirilecek.

3- Ýletiþim ve Duyuru:

• Sýnavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiþim için adaylar MEB Ýletiþim Merkezi ”Alo 147” telefonundan yararlanabilecek.

• Sýnavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eðitim Bakanlýðý ile Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak.

• Sýnav soru ve cevap anahtarlarý 20 Aðustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde ayný zamanda yayýmlanacak.

• Adaylarýn sýnav sonuçlarý 12 Eylül 2013 tarihinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde ayný anda yayýmlanacak.

4- Sýnav Ýle Ýlgili Ýtirazlar:

• Adaylar; sýnav sorularýna iliþkin itirazlarýný, soru ve cevap anahtarlarýnýn http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayýmlanmasýndan itibaren en geç 3 (üç) iþ günü içerisinde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü’ne yapabilecek.

• Adaylarýn sýnav sorularýna itiraz baþvurularý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðünün Ziraat Bankasý Emek Þubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lý hesabýna itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adý altýnda yatýrarak alýnan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Baþvuru adresi; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Genel Evrak Servisi Ýnönü Bulvarý No:42 Emek-ANKARA.)

• Sýnav sorularýna iliþkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde ÝSGGM tarafýndan incelenip sonuçlandýrýlarak adaylara yine ÝSGGM tarafýndan yazýlý olarak bildirilecek.

• Adaylarýn sýnav uygulamasýna ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazlarýn sonuçlandýrýlýp kesin sonuçlarýn ilanýndan sonra) dair itiraz baþvurularý sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 5 (beþ) iþ günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesinin T.C. Ziraat Bankasý Þubesi Baþkent/ANKARA, Türkiye Vakýflar Bankasý Ankara Merkez Þubesi ve Türkiye Halk Bankasý Küçükesat Þubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programý” aracýlýðý ile 10 TL (KDV dahil) “sýnav sonuçlarýna itiraz ücreti” adý altýnda yatýrarak alýnan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Baþvuru adresi: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Genel Evrak Servisi Ýnönü Bulvarý No:42 Emek-ANKARA)

• Ýtiraz baþvurularý topluca, ÝSGGM tarafýndan alýnýp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafýndan adaylara yazýlý olarak bildirilecektir.

• Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile adayýn T. C. kimlik numarasý, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapýlan itirazlar dikkate alýnmayacak.

• Sýnav uygulamasýna ve sonuçlara iliþkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEÐÝTEK tarafýndan incelenip sonuçlandýrýlarak adaylara ve ÝSGGM’ye bildirilecek.

• Bütün itiraz baþvurularýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý evrak giriþ tarihi ve saati esas alýnacak.

• Baþvurusu ya da sýnavý geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen, sýnava alýnmayan ya da sýnavdan çýkarýlan, adaylarýn bu konuyla ilgili itiraz baþvurularý dikkate alýnmayacak. Ancak; adayýn kendi kusuru dýþýnda idari bir sebeple sýnava girememesi durumunda sýnavýn ait olduðu yýl içinde banka dekontu ile baþvuruda bulunduðu takdirde kendisine ücret iadesi yapýlabilecek. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eðitim Bakanlýðýnýn resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarýný öðrenebilecekler.

• 18 Aðustos 2013 tarihli sýnav için yatýrýlan ücret hiçbir þekilde baþka bir sýnav için geçerli kabul edilmeyecek.

 

2

Genel ÝSG Konularý

15

3

Mevzuat

30

4

Saðlýk

10

5

Teknik

40

2- Sýnavýn Deðerlendirilmesi:

• Sýnava giren adayýn cevap kâðýdý 2 (iki) adet optik okuyucu tarafýndan çift kontrol sistemiyle okutulacak.

• Sýnava giren tüm adaylar için [Puan = (Doðru Sayýsý /Soru Sayýsý) x 100] formülü kullanýlarak baþarý puaný hesaplanacak.

• Sýnavda yer alan her soru eþit puan aðýrlýðýna sahip olacak.

• Deðerlendirme 100 puan üzerinden yapýlacak, doðru cevaplar dikkate alýnarak 70 ve üzeri puan alan aday baþarýlý sayýlacak.

• Cevap anahtarýnda hata olmasý ve bu hususun komisyon kararý ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek. Cevap anahtarý hatalý bulunan soru/sorularýn, doðru þýk/þýklarý dikkate alýnmak suretiyle deðerlendirme yapýlacak.

• Deðerlendirme sýrasýnda hatalý soru/sorular çýkmasý durumunda, hatalý bulunan soru/sorularýn þýklarý doðru kabul edilerek 100 puan üzerinden deðerlendirilecek.

3- Ýletiþim ve Duyuru:

• Sýnavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiþim için adaylar MEB Ýletiþim Merkezi ”Alo 147” telefonundan yararlanabilecek.

• Sýnavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eðitim Bakanlýðý ile Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak.

• Sýnav soru ve cevap anahtarlarý 20 Aðustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde ayný zamanda yayýmlanacak.

• Adaylarýn sýnav sonuçlarý 12 Eylül 2013 tarihinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde ayný anda yayýmlanacak.

4- Sýnav Ýle Ýlgili Ýtirazlar:

• Adaylar; sýnav sorularýna iliþkin itirazlarýný, soru ve cevap anahtarlarýnýn http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayýmlanmasýndan itibaren en geç 3 (üç) iþ günü içerisinde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü’ne yapabilecek.

• Adaylarýn sýnav sorularýna itiraz baþvurularý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðünün Ziraat Bankasý Emek Þubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lý hesabýna itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adý altýnda yatýrarak alýnan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Baþvuru adresi; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Genel Evrak Servisi Ýnönü Bulvarý No:42 Emek-ANKARA.)

• Sýnav sorularýna iliþkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde ÝSGGM tarafýndan incelenip sonuçlandýrýlarak adaylara yine ÝSGGM tarafýndan yazýlý olarak bildirilecek.

• Adaylarýn sýnav uygulamasýna ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazlarýn sonuçlandýrýlýp kesin sonuçlarýn ilanýndan sonra) dair itiraz baþvurularý sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýndan itibaren en geç 5 (beþ) iþ günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesinin T.C. Ziraat Bankasý Þubesi Baþkent/ANKARA, Türkiye Vakýflar Bankasý Ankara Merkez Þubesi ve Türkiye Halk Bankasý Küçükesat Þubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programý” aracýlýðý ile 10 TL (KDV dahil) “sýnav sonuçlarýna itiraz ücreti” adý altýnda yatýrarak alýnan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecek. (Baþvuru adresi: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Genel Evrak Servisi Ýnönü Bulvarý No:42 Emek-ANKARA)

• Ýtiraz baþvurularý topluca, ÝSGGM tarafýndan alýnýp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafýndan adaylara yazýlý olarak bildirilecektir.

• Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile adayýn T. C. kimlik numarasý, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapýlan itirazlar dikkate alýnmayacak.

• Sýnav uygulamasýna ve sonuçlara iliþkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEÐÝTEK tarafýndan incelenip sonuçlandýrýlarak adaylara ve ÝSGGM’ye bildirilecek.

• Bütün itiraz baþvurularýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý evrak giriþ tarihi ve saati esas alýnacak.

• Baþvurusu ya da sýnavý geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen, sýnava alýnmayan ya da sýnavdan çýkarýlan, adaylarýn bu konuyla ilgili itiraz baþvurularý dikkate alýnmayacak. Ancak; adayýn kendi kusuru dýþýnda idari bir sebeple sýnava girememesi durumunda sýnavýn ait olduðu yýl içinde banka dekontu ile baþvuruda bulunduðu takdirde kendisine ücret iadesi yapýlabilecek. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eðitim Bakanlýðýnýn resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarýný öðrenebilecekler.

• 18 Aðustos 2013 tarihli sýnav için yatýrýlan ücret hiçbir þekilde baþka bir sýnav için geçerli kabul edilmeyecek.

 

Etiketler: IÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLIÐI

 

Aktif Ziyaretci: 1
 
Hizmet Kategorileri
Osgb Nedir Ne İş Yapar
Sağlık ve Güvenlik Planı
İş Güvenliği Uzmanı
Risk deðerlendirilmesi
İşyeri Hekimi Hizmeti
OSGB
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın Güvenliği
Acil Durum Planı
OSGB Tanıtım Videoları
Periyodik Ölçümler
Mevzuatlar
Osgb Egitim Videosu
Osgb Eğitim Dersleri
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Mobil Sağlık Hizmeti
Müşteri Sözleşmesi Formu
ISYERIHEKİMİ-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
İşyeri Tehlike Sınıfları
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
Hijyen Eğitim Kursu MEB Onaylı
DOSYALAR

Bizden Haberler
15-08-2013
Kararname Değişikliği devamı...


15-08-2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu devamı...


15-08-2013
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İşyeri Hekimliği devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Uzmanlığı devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş Güvenliği Eğitimleri devamı...


22-08-2013
Osgb birimi hizmetlerimizden İş sağlığı devamı...


22-08-2013
Temel İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi devamı...


22-08-2013
6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu devamı...


22-08-2013
Osgb Nedir ? devamı...


03-09-2013
ISYERIHEKM-24aralik2011 Sınav Soru kitapçığı devamı...


03-09-2013
2013 İŞYERI HEKIMLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SINAV TAKVIMI devamı...


03-09-2013
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz başlamıştır devamı...


16-05-2014
İŞ EKİPMANLARINDA PERİYODİK KONTROL KAYDI DUYURUSU · ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE EĞİTİM KURUMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği Uzmanlık İster devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Hizmetlerimiz devamı...


16-05-2014
İş Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık | İş Güvenilği devamı...


01-11-2014
İş sağlığı Güvenliği Hizmetleri devamı...


01-11-2014
İş güvenliği Hizmeti veren kuruluşlar devamı...


01-11-2014
Karamanda ve Somadaki kazaların bir daha olmaması için devamı...


01-11-2014
KARAMANDA ERMENEKTE MADEN KAZASI devamı...


01-11-2014
Ermenek son durum - Maden ocağı detaylar devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKRAR GÜNDEMDE devamı...


01-11-2014
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU MEVZUATI devamı...


26-02-2016
İş güvenliği Uzmanı devamı...


26-02-2016
İş güvenliği OSGB devamı...


26-02-2016
iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ devamı...


26-02-2016
TEMEL YANGIN EĞİTİMİ devamı...


26-02-2016
İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ devamı...


01-11-2014
Karaman'daki madenciye ulaşmak 6 ay sürebilir devamı...


11-02-2015
İş sağlığı devamı...


11-02-2015
İş sağlığı ve Güvenliğ Hizmetlerimiz devamı...


26-02-2016
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ devamı...


26-02-2016
RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ devamı...


26-02-2016
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARINA OLAN İHTİYAÇ ARTIYOR devamı...


26-02-2016
ACİL DURUM PLANLAMASI devamı...


30-08-2016
İş Güvenliği Firması devamı...


13-05-2015
BİNLERCE FİRMAYA 14 BİN LİRA CEZA devamı...Döviz Kurları